We are medpicky

Deepak R C

Deepak R C

Co-Founder
Sujith S

Sujith S

Co-Founder
Jishnu R S

Jishnu Ranganathan

Chief Technical Officer
Nandu Raja Sekhar

Nandu Raja Sekhar

Developer
Nandu R Sheka

Dr. Gayathri Kausthubham

Medical Analyst

Our Mentors

Ramesh C Dutt

Dr. Sudhir Pai

Dr. Sudhir Pai

Dr. Girijanandan Menon

Dr. Girijanandan Menon

Dr. Joy Jyothis

Dr. Joy Jyothis

Dr. Abraham Philip

Dr. Abraham Philip

Dr. Sheeja P Shrinivas

Dr. Sheeja P Shrinivas

Dr. Dinesh Prabhu

Dr. Dinesh Prabhu

Dr. Ashok Chandra Rao

Dr. Ashok Chandra Rao

Dr. Shanthala K Prabhu

Dr. Shanthala K Prabhu

Dr. Zulfiquar Ahmed

Dr. Zulfiquar Ahmed

Medpicky Team

Saharsh Pruthi

Anil

Fathima Nimiya

Jasmine Bernard

Santhisenan Ajith

Jithin

Sarathchandran S S

Rohit

Nandana

Amiya Kiran

Krishnaunni

Shilpa

Blessy Boby

Ashik